Visie

Jeugdbeleidsplan KFC Hever

 

 

 

1. Voorwoord

 

De leden van KFC Hever mogen van het bestuur verwachten dat men een visie heeft voor de langere termijn. Dit jeugdbeleidsplan kan op regelmatige tijdstippen aangepast worden op basis van werkpunten en andere gegevens, bv van een aflopend seizoen.

Voor de club is het belangrijk dat de organisatie van de jeugdafdeling wordt ondersteund door een duidelijk vastgelegd beleid. Een beleid waarbij plezier en prestatie samengaan én waarin plaats is voor de grote en de minder grote talenten van KFC Hever. Een beleid met als doel de individuele voetbalkwaliteiten van alle jongeren optimaal te ontwikkelen. 

Een belangrijke voorwaarde is dat het beleid breed gedragen wordt door alle leden en sympathisanten van KFC Hever. Het bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat dit jeugdbeleidsplan op sportief en organisatorisch gebied de richting aan zal geven waarmee de club ook in de toekomst verzekerd zal zijn van een gedegen jeugdopleiding.

Het is de wens van het bestuur dat dit jeugdbeleidsplan een belangrijke bijdrage zal leveren bij de ontwikkeling van de voetbaltalenten van KFC Hever en bij de verdere ontwikkeling van de voetbalsport in de breedte.

Dit plan is de leidraad van onze jeugdwerking. Bij vele jongeren leeft de passie om door te stoten naar een eerste elftal. Wij willen samen met deze spelers werken aan het verwezenlijken van hun droom. 

Dirk DENAEGHEL

Voorzitter – KFC Hever

 

 

 

2. Missie & visie

 

2.1 Missie

 

• De ontwikkeling van de jeugdvoetballer staat centraal. We willen de speler in de beste omstandigheden alle kansen geven om zich te ontplooien als voetballer. Wij zijn van mening dat iedere jeugdspeler moet kunnen voetballen en zich verder moet kunnen ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau.

• Het einddoel is om zoveel mogelijk jeugdspelers te laten doorstromen naar het 1ste elftal. 

• Iedereen, van debutantje tot A-kernspeler, moet met plezier komen voetballen. Het hebben van plezier in het voetbal is het allerbelangrijkste voor het zelfvertrouwen en het goed presteren. 
Spelen met plezier maar ook om te leren!

• Onze jeugdopleiding staat open voor alle spelers ongeacht hun geslacht, afkomst, talent of eender welke andere onderscheidende factor.

• De sportieve ontwikkeling van de jongeren willen we als jeugdopleiding begeleiden op een pedagogisch verantwoorde wijze. Niet enkel de voetbaltechnische aspecten zijn belangrijk maar ook de attitude van de spelers buiten het voetbalgebeuren. Belangrijke waarden die we onze jongeren wensen bij te brengen zijn:

 

SPORTIEVE STRIJDLUST, GROEPSGEEST, NALEVEN VAN GROEPSAFSPRAKEN EN RESPECT OPBRENGEN VOOR ZICHZELF, ANDEREN EN MATERIAAL.

 

KFC Hever is zich bewust van haar sociale rol en wil deze taak in de regio onder andere bestendigen door:

• het aanbieden van kwaliteitsvolle en pedagogisch verantwoorde trainingen

• het organiseren van activiteiten

• het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere voetbalclubs teneinde bruggen te kunnen bouwen

  

 

 

2.2 Visie

 

• Het is de visie van KFC Hever om de jeugdwerking en het 1ste elftal als één geheel te beschouwen. Ze zijn samen het uithangbord van de club en geen van beide is belangrijker dan de andere.

• De jeugdwerking loopt van U6 t.e.m. U19. Alle ploegen werken volgens dezelfde visie, zoals beschreven in ons jeugdbeleidsplan. De club streeft er naar om zoveel mogelijk jeugdploegen te laten begeleiden door gemotiveerde trainers. De club ziet echter haar opleidingstaak breder dan het voetbal alleen. We willen ook werken aan een correcte attitude en een houding van fair play. Dat is het werk van iedereen in de club, niet alleen van de trainers, maar ook van de afgevaardigden, bestuursleden, vrijwilligers en ouders.

• Bij KFC Hever is het de bedoeling dat, tot en met U19, elke speler minstens de helft van de speeltijd mag voetballen. We streven in onze jeugdwerking naar een evenwicht tussen spelplezier en opleiding. Winnen is leuk maar is ondergeschikt aan het plezier en de opleiding. 

• Naast het voorbereiden van jeugdspelers voor de eerste ploeg wil onze club jongeren ook gewoon laten voetballen. Dus ook jongeren, die niet de mogelijkheden of de ambitie hebben om later in het 1ste elftal te spelen, worden bij ons ernstig genomen en krijgen de kans om zich te ontwikkelen en te genieten van het voetbalspel. 

• Anderzijds is het een doelstelling om zoveel mogelijk eigen jongeren in de eerste ploeg op te stellen. De kwaliteit van het 1ste elftal zal dus voor een groot deel afhangen van het talent dat doorstroomt en de mate waarin het is gevormd. KFC Hever is ervan overtuigd dat, wanneer er een goede jeugdwerking is, er automatisch spelers zullen doorstromen naar het eerste elftal.

• Tijdens het opleidingstraject mogen we bovendien niet uit het oog verliezen dat we een familiale club zijn. Dit kan enkel mits duidelijke communicatie vanuit het bestuur naar alle ouders en spelers. Vanaf het seizoen 2020-2021 beschikt onze club over een professionele opgebouwde website die de communicatie naar alle geledingen van de club moet verbeteren. Ook opbouwende feedback moet op een laagdrempelige manier vanuit de ouders en spelers terug kunnen stromen naar het bestuur. Om de betrokkenheid te vergroten wordt er op regelmatige basis een activiteit georganiseerd binnen de club. Trainers en bestuursleden hebben de taak om de deelname van spelers en ouders zo veel mogelijk te stimuleren.

• De club wil/zal geen aansluitingsbeleid voeren dat ertoe leidt dat het 1ste elftal speelt op een niveau dat onze eigen jeugd niet aankan. Net als alle jeugdploegen is het belangrijk dat ook het 1ste elftal de waarden van de club uitstraalt en is een houding van fair play vereist.

• Trainers en begeleiders worden gewezen op hun voorbeeldrol voor het nastreven van de waarden waarvoor onze jeugdopleiding staat. Ook van de spelers en ouders wordt verwacht dat zij een aantal elementaire afspraken naleven. Er is voor al deze betrokken partijen een takenlijst/intern reglement opgesteld waarin al deze afspraken duidelijk afgebakend staan. Vanuit het bestuur wordt verwacht dat al deze afspraken nageleefd worden. Als club vinden wij het uiterst belangrijk dat een voetbalopleiding gecombineerd wordt met het bijbrengen van belangrijke waarden en normen aan onze spelers. We zijn er van overtuigd dat succes enkel nog maar kan behaald worden mits een gestructureerde uitbouw van onze club die gestoeld is op een evenwichtig samengesteld financieel budget. Zowel bij de seniors als bij de jeugdwerking moeten er duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden en taken zijn.

3. Financieel


Aangezien de jeugd tot en met het 1ste elftal als één geheel worden beschouwd zijn er ook geen aparte budgetten. Aparte budgetten leiden volgens ons alleen maar tot ongezonde concurrentie tussen beiden. De begroting van de club wordt als één geheel beschouwd. Het is daarom moeilijk om juiste bedragen te plaatsen op de verschillende inkomsten en uitgaven van de jeugdwerking. Temeer daar ook de ganse sportaccommodatie (kleedkamers, voetbalvelden, kantine) ter beschikking staat van zowel jeugd als seniors. Zowel het bestuur als de jeugdcoördinator zien erop toe dat er elk seizoen voldoende financiële middelen voorzien worden om een adequate jeugdopleiding te garanderen. KFC Hever is ervan overtuigd dat dit de ideale manier is om alle beslissingen te nemen tot het algemene nut van de gehele club.

  

4. Sportieve cel


4.1 Jeugdcoördinators onderbouw-bovenbouw(JCO)

 

De JCO’s zorgen ervoor dat de visie van KFC Hever door alle trainers wordt gedragen en hebben oa volgende taken:

• Ze zijn het kloppend hart van de jeugdopleiding, staan dicht bij en zijn het aanspreekpunt van trainers, spelers en ouders

• Individuele opvolging spelers (in samenwerking trainer + evaluatie)

• Doelstelling per categorie en per ploeg bepalen + opvolgen (voorbereiding, trainingen, wedstrijden, toernooien,... ) 

• Overlegt met trainers ivm dezelfde speelwijze (bv zonevoetbal) door alle teams

• Controleert de kwaliteit en kwantiteit van het oefenmateriaal

• Overlegt met verantwoordelijke eerste elftal

• Organiseert op regelmatige basis overlegmomenten tussen en met de jeugdtrainers

• Is aanwezig op trainingen en wedstrijden van alle jeugdteams en bevordert de onderlinge samenwerking tussen de verschillende ploegen

• Maakt afspraken over de doorstroming van spelers/indeling nieuwe teams  met bestuur en trainers

• Geeft voetbaltechnische ondersteuning aan trainers voor de gehele jeugdafdeling op zowel het vlak van trainingen als coachen rondom de wedstrijden

• Is de contactpersoon tussen elftallen/teams en bestuur

• Geeft feedback aan het bestuur

• Is de eindverantwoordelijk bij eventuele sportieve onenigheden

 4.2 Jeugdtrainer

 

• Gaat graag om met jonge mensen, kan zich in de denkwereld van de jongeren inleven en begrip opbrengen voor sociale, fysieke, motorische, psychologische groei en problematiek van de spelers

• Is verantwoordelijk voor de opleiding van de spelers. Verzorgt de trainingen overeenkomstig het trainingsschema

• Verantwoordelijk voor de opstelling van de ploeg

• Verwittigt de spelers tijdig bij afgelastingen

• Is verantwoordelijk voor het gebruikte materiaal

• Ziet erop toe dat elke speler tijdens een wedstrijd minimum 50% speeltijd krijgt

• Geeft zelf het voorbeeld naar fair play, beleefdheid en respect

• Meldt eventuele problemen aan de jeugdcoördinator

• Tracht aanwezig te zijn op de trainersvergaderingen

• Is een voetbalkenner: analyses kunnen maken (techniek, tactiek, fysiek en mentaal)

• Is een animator: steeds enthousiasme tonen (plezier creëren)

• Is een opvoeder en kan de discipline binnen de ploeg bewaren

• Neemt voor zover mogelijk deel aan de door de club georganiseerde evenementen en stimuleert ook eigen spelers en ouders hiertoe

  

5. Kerndoelstellingen leerplan

 

5.1 Onderbouw (U6 - U9)

 

Voor de onderbouw vertrekt KFC Hever vanuit een aantal kerngedachten die dan verder uitgewerkt worden in concrete actiepunten. Deze kerngedachten zijn:

1. Het verwerven van een veelzijdige, dynamische balvaardigheid door toepassing van verschillende dribbel-, kap-en draaitechnieken

2. Zo sterk mogelijk worden in de veelzijdige en moeilijke één tegen één situaties

3. Zo goed mogelijk individueel en met behulp van medespelers via korte passing over de tegenstanders heen gaan

4. Zoveel mogelijk de polyvalentie bevorderen en creatieve en tweevoetige spelers opleiden

5. Het leren opbouwen van een aanval vanuit de verdediging

6. Het begrijpen van de beginselen van het zonevoetbalsysteem

  

5.2 Middenbouw (U10 – U13)

 

Rode draad door de opleiding in de tussenbouw is het zonevoetbal. Daarnaast hebben we bijzondere aandacht voor volgende kerngedachten:

1. Verbeteren van de technische bagage van elke speler

2. Versterken van de motorische vaardigheden (gouden leeftijd)

3. Door een juiste mix van tactische en technische trainingen trachten de spelers op te leiden zodat ze kunnen doorstromen naar de bovenbouw

4. Zowel de basics als de teamtactics ruim aan bod laten komen

 

5.3 Bovenbouw (U15 –U19)

 

De rode draad doorheen de jeugdopleiding in de bovenbouw is het zonevoetbal. Daarnaast hebben wij ook nog bijzondere aandacht voor volgende kerngedachten:

1. Aanvallend voetbal brengen

2. Creativiteit en initiatief durven nemen op alle posities

3. Dominantie in het duel 1:1, zowel aanvallend en verdedigend

4. Gerichte opbouw van achteruit

5. Verdedigen als middel en niet als doel (spelen om te winnen en niet om niet te willen verliezen)

6. De speler dient zich te specialiseren in een bepaalde positie en moet de taken daaraan verbonden perfect kunnen uitvoeren

7. Aanpassen aan de tegenstander zonder de eigen spelfilosofie te verloochenen

8. De basics nog verfijnen en kunnen uitvoeren in wedstrijdomstandigheden (vervolmaken via individuele training)

 

 

 

Tot slot

 

Met dit jeugdbeleidsplan hopen we dat de jeugdwerking een goede basis heeft om te werken aan een mooie toekomst voor iedereen die bij de club betrokken is. 

Het doel is om jonge voetballers op te leiden en te begeleiden op technisch, tactisch, fysiek en mentaal vlak om een vlottere doorstroming naar 1ste elftal te bekomen. Hierin zijn een goede organisatie, discipline en samenwerking cruciaal om de slaagkansen zo hoog mogelijk te maken. 

Perfectie bestaat niet maar we kunnen enkel ons best doen om deze zo dicht mogelijk te benaderen. 

Hopelijk kunnen we ook op uw steun rekenen!

 

Het Bestuur – KFC Hever


Onze sponsors